Clasficación de ofertas 

Na Xunta de Goberno do día 1 de marzo, clasificáronse as ofertas resultado da negociación que se recolle na correspodente acta, e que figuran nos arquivos adxuntos. 

_________________________________________________________________________________________________________________

Presentación de ofertas: 

Presentaron documentación para a licitación da obra as seguintes empresas: 

  1. Hnos. Couto Fandiño,SL
  2. Excavaciones José Varela Iglesias,SL
  3. Oviga, SL
  4. F.Gómez  y Cía. SL
  5. Construcciones Concifa,SL
  6. Sociedad de Regeneración Medioambiental SL
  7. Martínez Montes e Hijos, SL

___________________________________________________________________________________________________________________

Corrección de erros 

Por erro, no anexo V de criterios de adxudicación non se reflectiu a puntuación do criterio de redución de prazos , polo tanto procédese a corrixir dito anexo e establécense as seguintes puntuacións: 

Oferta económica: 50 puntos ( igual que no anexo V.I) 

Redución de prazos: 50 puntos  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan de Mellora de camiños municipais 2017-2018 - AGADER 

Procedemento: Negociado sin publicidade 

Importe licitación: 57.246,31 euros 

Prazo execución: 6 meses 

Prazo presentación ofertas: 10 días contados desde o día seguinte á publicación do anuncio no perfil 

O prazo rematará o día 2 de xaneiro de 2018.

Pregos de condicións: os aprobados pola Deputación da Coruña publicados no BOP núm. 63 do día 5 de abril de 2016.

Solicitude de ofertas: 

- Oviga,SL 

- Martínez Montes e Hijos, SL 

- Francisco Gómez y Cía, SL 

- Concifa,SL 

 

 

Arriba