APERTURA DAS OFERTAS PRESENTADAS

 

Licitador

Importe ofertado

Virgilio José Luís Vázquez Varela

600,00 euros

Agro Forestal Rouco,SLU

2.890,00 euros

Tacauto Narón, SL

1.168,00 euros

Enade Gestión, SL

753,21 euros

Dagar 2012, SL

782,53 euros

Patricia Fernández Lázaro

1.001,00 euros

 

O vehículo será adxudicado ó licitador que presentou o prezo máis alto, na vindeira Xunta de Goberno que se realizará o día 22 de febreiro de 2018. 

______________________________________________________________________________________________________

LICITADORES QUE PRESENTARON OFERTAS:

  1. Virgilo José Luís Vázquez Varela
  2. Agro Forestal Rouco, SLU
  3. Tacauto Narón, SL
  4. Enade Gestión, SL
  5. Dagar 2012, SL
  6. Patricia Fernández Lázaro

_________________________________________________________________________________________________________________

CORRECCIÓN DE ERROS 

No anuncio publicado no BOP núm. 14 do día 19 de xaneiro de 2018 detectouse un erro e onde dí: Adxudicación: O ben será adxudicado ó licitador que oferte o prezo máis baixo  debe dicir: Adxudicación: O ben será adxudicado ó licitador que oferte o prezo máis alto.

O prazo para a presentación das ofertas, prorrogarase en 10 días naturais que se contarán a partires da publicación deste anuncio no BOP.

__________________________________________________________________________________________________________________

Prazo presentación ofertas 

No BOP do día 19 de xaneiro sae publicado o anuncio da venda. O prazo para presentar as ofertas remata o día 29 de xaneiro. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obxecto: Venda do seguinte vehículo:

Lote Único: Camión contra incendios .

Marca: PEGASO.         Tipo: D95TEGX

Matricula: C-6531-BM

Data matriculación: 29/11/1995

Accesorios: Equipado con cisterna capacidade 4000 litros.

Prezo: 600,00 euros

Participantes: Todas as persoas que teñan capacidade para contratar

Documentación:

Presentaranse dous sobres pechados:

Sobre A: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DA PERSONALIDADE DO OFERTANTE

Documento Nacional de Identidade.

Poder, si se actúa en nome doutra persoa.

Escritura constitución da sociedade inscrita no rexistro correspondente.

Sobre B: conterá a OFERTA ECONOMICA, que se axustará ao modelo do anexo.

Prazo de presentación: será de 10 días naturais contados a partires do seguinte á data de publicación deste anuncio no BOP. No caso de que o último día do prazo sexa sábado ou festivo, queda prorrogado ata o día hábil seguinte.

Estado do ben: Véndese no seu estado actual de conservación que se poderá comprobar mediante visita chamando ó tlf. 981 513 061

Adxudicación: O ben será adxudicado ó licitador que oferte o prezo máis baixo

Gastos: Serán por conta do adxudicatario os gastos derivados da venda, impostos e anuncios. 

Mais información nos pregos que se adxuntan. 

Arriba