Adxudicación das obras

Camiño interior en Ardesende e outro  foi adxudicada á empresa F. Gómez y Cía, SL por importe de 54.442,74 euros

Camiño Deseiro de Arriba á Susana e outro foi adxudicada á empresa Excavaciones Candal,SL por importe de 53.193,50 euros

Camiño de Ledesma a Codeso e outros foi adxudicada á empresa Regeneración Medioambiental, SL por importe de 56.406,11 euros

Camiño de Rodiño Pequeno a Senande e outros foi adxudicada á empresa Excavaciones Santiños por importe de 36.431,89 euros

-------------------------------------------------------------                             ---------------------------------------------------------------------                           ---------------------------------------------

Ofertas económicas presentadas nas obras do POS+

A continuación reflíctense os resultados obtidos na apertura dos sobres de oferta económica presentadas para as distintas obras licitadas no plan POS+2017. As marcadas en vermello, segundo a comprobación feita no programa de valoración de ofertas da Deputación, son presentadas con valores anormais ou desproporcionados ( baixa temeraria) e seralles requirida a correspondente documentación para que xustifiquen as súas baixas.

resultados apertura sobres C

______________________________________________________________________

Convocatoria mesa de contratación 

O xoves día 14 de setembro ás 12.30 h abriranse os sobres C – Oferta económica das obras incluídas no POS+2017

listado de empresas

_____________________________________________________________________

No BOP núm. 151 do día 10 de agosto, sairon publicados os anuncios das obras do POS +2017, polo tanto o prazo de presentación de ofertas remata o día 5 de setembro de 2017

_______________________________________________________________________

Na Xunta de Goberno realizada o día 20 de xullo de 2017, acordouse iniciar a contratación polo procedemento aberto cun único criterio de valoración: factor prezo, as seguintes obras:

Camiño de Deseiro de Arriba á Susana e outros – 78.182,44 euros

Camiño de Rodiño Pequeno a Senande e outros – 55.242,60 euros

Camiño de Ledesma a Codeso e outros – 86.738,60 euros

Camiño interior en Ardesende e outro – 93.830,66 euros

Prazo presentación ofertas: 26 días naturais desde a publicación dos anuncios no BOP 

Documentación común: 

Pregos de cláusulas POS+2017

Anexos II- III e IV

Camiño de Deseiro de Arriba á Susana e outros – 78.182,44 euros

Cadro de características camiño de Deseiro de Arriba á

Proxecto: POS 2017-Camiño de Deseiro de Arriba á Susana e outros

Camiño de Rodiño Pequeno a Senande e outros – 55.242,60 euros 

Cadro de caracteristicas de Rodiño Pequeno a Senande

Proxecto: POS 2017-Camiño de Rodiño Pequeno a Senande e outros.

Camiño de Ledesma a Codeso e outros – 86.738,60 euros 

Cadro de caracteristicas de Ledesma a Codeso

Proxecto: POS 2017-Camiño de Ledesma a Codeso e outros

Camiño interior en Ardesende e outro – 93.830,66 euros 

Cadro de caracteristicas camiño interior Ardesende

Proxecto: POS 2017-Camiño interior en Ardesende e outro

Arriba