ADXUDICACIÓN DO CONTRATO

Data adxudicación: REsolución alcaldía 13/09/2017

Empresa adxudicataria: Clece, SA

Importe adxudicación: 65.479,45 euros ( IVE incluído)

Adxudicación contrato

__________________________________________________________________________________

NEGOCIADO SIN PUBLICIDADE

MODALIDADE DE CONSULTA: De forma excepcional e motivada, por razóns debidamente xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato.

CADRO DE CARACTERÍSTICAS

pregos negociado

MEMORIA VALORADA

Anexo II- III- IV

Anexo V

Arriba