ADXUDICACIÓN DO CONTRATO 

Con data 29 de setembro de 2017, ditouse resolución da alcaldía adxudicando o contrato á empresa Atendo Calidade, SL coas condicións que a continuación se reflicten:

Libre concorrencia – Prezo ordinario: 12.50 €/hora ( sen IVE)

– Prezo extraordinario: 3.00 €/hora ( sen IVE)

Dependencia – Prezo ordinario: 13.30 €/hora ( sen IVE)

–  Prezo extraordinario: 13.50 €/hora ( sen IVE)

Oferta de horas anuais para a cobertura de situacións de emerxencia ou reforzo temporal do servizo – 120 horas

Prestacións específicas complementarias – 20 horas/ anuais de fisioterapia

–  60 horas /anuais de atención psicolóxica

adxudicación contrato

______________________________________________________________________

CLASIFICACIÓN DAS OFERTAS PRESENTADAS

Por resolución da alcaldía ditada o día 18 de setembro, clasifícanse as valoracións achegadas pola mesa de contratación. A continuación exponse o documento:

Clasificación ofertas sad

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN 

O mercores día 6 de setembro, abriranse os sobres C de Ofertas económicas. O acto realizarase ás 12.30 h no salón de plenos do concello.

El Miércoles día 6 de Septiembre se realizará la apertura de los sobres C de Ofertas económicas. El acto será a las 12.30 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Puntuacións Referencias Técnicas/ Puntuaciones Referencias Técnicas

puntuacions sad

______________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA MESA DE CONTRATACIÓN 

Os sobres B de Referencias Técnicas, abriranse o vindeiro venres día 14 de xullo ás 12 do mediodía no salón de Plenos da Casa do Concello.

Los sobres B de Referencias Técnicas serán abiertos el próximo Viernes día 14 de Julio, a las 12 h en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

———————————————————————————————————————–

LISTADO DAS EMPRESAS PRESENTADAS 

listado empresas

————————————————————————————————————————

COMITÉ DE EXPERTAS 

Na Xunta de Goberno do día 22 de xuño nomeáronse as profesionais técnicas que compoñen o comité de expertas que valorará as propostas dos sobres B presentados polas empresas:

Titular 1 – Dª América Uceira Criado. Traballadora Social Colex. nº 597

Titular 2 – Dª Berta Conde López. Traballadora Social Colex. nº 2013

Titular 3 – Dª Ana Anta Fernández. Traballadora Social do Concello de Boqueixón

Suplente – Dª Inés Currais Recarey. Traballadora Social Colex. nº 2663

————————————————————————————————————————

NOTA ACLARATORIA: Debido a algunha dúbida plantexada con relación á expresión ” orzamento base de licitación” que figura na cláusula 12. a), indicar que fai referencia ó “prezo base de licitación”, tal e como se pode advertir no Modelo de proposta económica, na que tan só se indican os prezos unitarios.

______________________________________________________________________

Publicación anuncio BOE – 3/06/2017

BOE-B-2017-34419

Publicación anuncio BOP – 26/05/2017

BOP

Publicación anuncio DOUE – 17/05/2017

Anuncio DOUE

Remata o prazo de presentación de ofertas o día 26 de xuño 

_______________________________________________

Tramitación: Ordinaria

Procedemento: Aberto con multiplicidade de criterios

Prazo de execución: A duración do contrato será de 2 anos con posibilidade de prórroga por 2 anos máis, ano a ano, e por mutuo acordo das partes.

Valor estimado do contrato: 1.370.825,00 ( IVE excluído)

Prazo presentación ofertas: 40 días naturais a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no DOUE.

Pregos en galego

pregos SAD

Pliegos en castellano

Pliego cláusulas castellano

cadro de características en galego

cadro características galego

cuadro de características en castelán

cuadro características en castellano

Arriba