Clasificación e adxudicación definitiva 

Por resolución da alcaldía ditada o día 26 de setembro de 2016, adxudícase definitivamente o contrato tal e como a continuación consta no seguinte documento. O contrato adxudícase á empresa  Oviga, SL por importe de 59.820,00 euros e cun prazo de execución de 20 día naturais.

c

———————————————————————————————————————-

Corrección de erros retrotraendo accións ata o momento da negociación 

Con motivo da realización da negociación coa empresa Copcisa,SA,  a alcaldía resolve retrotraer as accións o momento da mesma.

res-retroacc

————————————————————————————————————————

Adxudicación do contrato

O contrato foi adxudicado por resolución da alcaldía ditada o día 15 de setembro á empresa Oviga, SL por importe de 59.820,00 euros e cun prazo de execución de 20 día naturais.

adx-colectores

O contrato será asinado non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel no que reciban a notificación.

_______________________________________________________________________

Procedemento Negociado sin publicidade

Forma: Urxente

Aprobación da licitación: Xunta de Goberno do día 7 de xullo

Pregos: os publicados pola Deputación da Coruña no BOP núm. 63 do día 5 de abril de 2016

Prazo para presentación das ofertas: 10 días naturais desde o día seguinte ó da publicación deste anuncio

O prazo remata o día 18 de xullo

Urxencia baseada na xustificación do investimento,  que hai que presentar na Xunta de Galicia antes do 31 de outubro

A continuación exponse o cadro de características da obra, os criterios de adxudicación e negociación, os pregos e o proxecto da obra

Cadro de caracteristicas II

Criterios de adxudicación e negociación

Prego Cláusulas Administrativas

Conexión dos colectores de saneamento do polígono industrial de Sergude á rede xeral

ANEXO II

ANEXO III

Arriba